Grote foto met reizigers

Menu


Opheffing halte Rokin/Munt

Het zal de dagelijkse tramreizigers van tramlijnen 4, 9, 14, 16 en 24 wel opgevallen zijn dat de tramhalte Rokin/Munt niet meer als vaste halte is opgenomen in de tramrit.

SAM 3124

Zowel Rover als de Resigers Adviesraad (RAR) zijn hier niet over te spreken, daar deze halte juist op toeristisch en recreatief gebied (Kalverstraat en Bloemenmarkt) zo belangrijke functie heeft. Dit is ook tijdens de feestdagen (van 17 november 2015 t/m 3 januari 2016) gebleken, want in deze periode was de tramhalte tijdelijk teruggekeerd. Van dit besluit was Rover niet op de hoogte gebracht en er heeft dan ook geen inspraak plaats gevonden.

Rover heeft hierover uitleg gevraagd aan de Amsterdamse gemeenteraad, maar geen bevredigend antwoord ontvangen. Juist deze halte heeft dagelijks zo’n 2800 instappers en 2400 uitstappers per dag welke nu gedupeerd worden. Zij moeten nu uitstappen bij het Spui, het Rembrandtplein of de Vijzelstraat. Tijdens de wegwerkzaamheden aan het Rokin zien we dat de halte Spui (richting Dam en Centraal station) weer vervangen wordt door de halte Rokin/Munt. Rover regio Amsterdam roept de gemeente Amsterdam dan ook op dit plan te herzien.

In verband met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt er gewerkt aan het plan de Rode Loper: Een ambitieus plan om de toegang van de binnenstad van Amsterdam vanaf Centraal station tot aan het Weteringcircuit (een routeonderdeel van de Noord/Zuidlijn) hoogwaardig en gebruiksvriendelijk te maken. Dus meer verblijfsruimte voor de voetganger en fietser en minder voor het verkeer inclusief het openbaar vervoer, zoals nu blijkt. Amsterdam verwacht n.l. met de komst van de Noord/Zuidlijn nog meer bezoekers te ontvangen welke vanaf het Centraal Station een looproute wordt aangeboden met veel ruimere trottoirs en luxe uitstraling.

SAM 3127

Echter hierbij wordt voorbij gegaan aan de wat oudere bewoners, bezoekers en recreanten van Amsterdam die de langere loopafstanden waarschijnlijk als onprettig zullen ervaren. En zoals zo vaak gezegd zien Rover en de RAR bij het opheffen van haltes het openbaar vervoer minder aantrekkelijk worden, en daardoor ook minder reizigers trekken. Aan de andere kant is voor veel mensen het openbaar vervoer juist te langzaam; zij nemen daarom bijvoorbeeld de fiets. Het is waar dat dit dilemma geen kant en klare oplossing kent, maar met het opheffen van een zo belangrijke halte als Rokin/Munt is in de ogen van Rover Regio Amsterdam helemaal niets of niemand gediend.

Lees hier het advies van de RAR.

Zomerafsluiting IJ-tunnel 2016

Vanwege werkzaamheden in de aankomende zomervakantieperiode zal de IJtunnel ongeveer 7 weken geheel gesloten zijn.

Ondanks de verwachting van minder verkeer in die periode vinden Rover de RAR dat er in ieder geval één van de twee tunnelbuizen opengesteld moet worden openbaar vervoer in beide richtingen.

SAM 3132

Vooral voor de gebruikers van het openbaar vervoer komende uit Waterland, Zaanstreek en Amsterdam Noord is de IJtunnel onderdeel van een belangrijke route om de rest van Amsterdam te bereiken, met het Centraal Station als scharnierpunt. Een langere reistijd vanwege omrijroutes en/of gebruikmaking van de overvolle veerponten geeft een grote overlast terwijl die door openstelling voor tweerichtingsverkeer in één van de buizen voorkomen kan worden. Rover en de RAR pleiten dan ook voor het openhouden van één van de twee buizen voor tweerichtingsverkeer.

Lees het volledige advies op de site van de Reizigers Adviesraad (RAR)

RAR adviezen regio Amsterdam najaar 2015

De Reizigersadviesraad heeft de periode augustus t/m oktober 2015 diverse adviezen afgeleverd aan de Stadsregioraad en aan de openbaar vervoerbedrijven in onze regio. Het ging daarbij om het functioneren van busstation IJzijde Amsterdam, om de informatievoorziening aan reizigers rond Amsterdam CS, om de gebruiksvriendelijkheid van de websites van de vervoerders, en om tarieven en kaartsoorten voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam 2016.

Functioneren busstation IJzijde Amsterdam

De RAR is in het algemeen positief gestemd over gebruiksvriendelijkheid, de ruimtelijkheid en de geboden faciliteiten. Er is weinig geluidsoverlast, goede verlichting, voldoende camerabewaking en vanwege goede (door-)zichtlijnen geen dode of onveilige hoeken.

Echter de bewegwijzering, de vindbaarheid van het busstation gezien vanuit het andere openbaar vervoer en de looproutes naar het busstation voor blinden en slechtzienden vindt de RAR nog onder de maat. De borden kunnen duidelijker aangeven dat het busstation via de doorgangen van het NS station te bereiken is en dat men nog één verdieping verder omhoog moet.

SAM 2273

Op de perrons zelf zijn nog te weinig zitplaatsen om te wachten op de bus. Bij langere wachttijden biedt de IJhal onder het busstation meer dan voldoende faciliteiten o.a. zitplaatsen, winkels, openbare toiletten en eet-en drinkgelegenheden. Voor reizigers met een beperking kan het één en ander nog verbeterd worden zoals reisbegeleiding op aanvraag, auditieve reisinformatie en vrijliggende geleidelijnen en een lift ook naar de oostelijke ingang van het busstation.

Lees het RAR-advies.

Reizigersinformatie Amsterdam CS

De OV-service winkel op het Centraal station van Amsterdam ontbeert reisinformatie van de bedrijven Connexxion en EBS. Gevraagd wordt aan de Stadsregio Amsterdam om deze situatie te verbeteren.

Gebruiksvriendelijkheid websites GVB, Connexxion en EBS

De RAR mist vooral een algemene website voor het openbaar vervoer rond Amsterdam, die dan kan dienen als portaal voor de websites van de drie vervoerbedrijven.

De informatie van de websites moet toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, ook voor de visueel beperkten. Daarnaast moet er informatie beschikbaar zijn over de toegankelijkheid van de voertuigen en de haltes, ook in beeld en geluid.

De toegankelijkheid van de voertuigen en de haltes moet ook opgenomen worden in de vertrekstaten en de routeplanner van de websites.

Voor de website van het GVB ziet de RAR graag alle GOVI-data gebruikt worden die beschikbaar zijn en alle functionaliteiten die 9292.nl ook biedt. Bij Connexxion en EBS kan de info betreffende toegankelijkheid van de haltes verbeterd worden.

Lees hier het advies.

Tarieven en kaartsoorten 2016 voor het O.V. in de regio Amsterdam

De RAR ziet de regio Amsterdam als één vervoersgebied en streeft daarom naar gelijke tarieven voor het reizen met het openbaar vervoer in alle concessiegebieden van de stadsregio Amsterdam.

IMG 2006b

Er zijn nu bijna 90 verschillende soorten reisproducten en kaarten, en dat is te veel. Met de komende integratie van buslijnen in Nieuw West wordt de gelijkstemming van tarief en (wagenverkoop)kaartje eigenlijk al een vereiste. De RAR ziet dit het liefst zo snel mogelijk gebeuren. Vanwege de verschillende km-tarieven die de vervoerders voorstellen geeft de RAR het advies om tot éénzelfde km ritprijs te komen. Vervoerders met een lager km tarief kunnen dan de extra inkomsten verwerken in lagere tarieven voor hun (andere) speciale producten.
Het verhogen van het instaptarief om zwartrijden op langere trajecten te voorkomen ziet de RAR niet zitten. Verscherpte controles en eventueel blokkeren van de chipkaart van frequente zwartreizigers wel. Vooral de Stadsregio zou hier een nadrukkelijker rol in kunnen spelen.

Lees hier de advieszen voor Amsterdam, Waterland en Zaanstreek.

RAR advies Uitvoeringsbesluit ombouw Amstelveenlijn

De plannen om de metro 51 om te bouwen tot een hoogwaardige tramlijn naar Amstelveen doen het nodige stof opwaaien. Ook de RAR heeft een reactie gegeven.

De RAR had liever gezien dat metro 51 tussen station Amsterdam C.S en Amstelveen Zuid gehandhaafd bleef i.p.v. deze in twee stukken te knippen bij het station Amsterdam Zuid.

Om deze toekomstige hoogwaardige tramverbinding tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Zuid potentie te geven voor de toekomst adviseert de RAR de geplande ondergrondse haltebakken van 60 meter te verlengen naar 90 meter, en zo een eventuele toekomstige vraag naar meer vervoer m.a.w. langere tramstellen mogelijk te maken.

IMG 2572

Toekomstige tramroute

De RAR is tegen het opheffen van de halte Gondel, omdat de lange loopafstanden niet opwegen tegen de 45 seconden rijtijdwinst die het overslaan van deze halte zou opleveren. Indien de halte toch wordt opgeheven, dan pleit de RAR ervoor deze ruimte (halte infrastructuur) te behouden voor toekomstige ontwikkelingen, zoals woningbouw in Middenwaard.

Het opheffen van de halte Centrum Amstelveen kan volgens de RAR worden gecompenseerd door de perrons van de halte Ouderkerkerlaan te verplaatsen naar het noorden, dus richting Amstelveen centrum, met een sociaal veilige looproute naar het stijgpunt halte Centrum en het tunneltje Carmenlaan. De huidige toegang bij het viaduct Groenelaan kan intact gehouden worden en het liefst uitgebreid met een tweede lift/trap aan de noordkant van het viaduct.

Daarnaast adviseert de RAR om het kruispunt Buitenveldertselaan/de Boelelaan om te bouwen voordat de nieuwe tram gaat rijden.

De halte Amsterdam Zuid moet zo dicht mogelijk bij het station komen om zo een goede overstap te garanderen bij de ingang van de Brittenpassage.

Het tijdelijke vervoer tijdens de ombouwfase moet zo goed mogelijk geregeld worden. De bushaltes bij Oranjebaan en Ouderkerkerlaan moeten bij een toegang tot de lift liggen; tijdelijke haltes dienen op instaphoogte te liggen. De lift bij het busstation Strawinskylaan dient bedrijfszeker te zijn en voor blinden en slechtzienden dienen er geleidelijnen te komen richting station Amsterdam Zuid met daarnaast servicebegeleiders.

Lees hier het gehele advies.

Adviezen Vervoersplannen 2016

De RAR heeft in juni 2015 geadviseerd over de vervoersplannen voor het jaar 2016 van de openbaar vervoersbedrijven in de regio Amsterdam.

De RAR kan in het algemeen instemmen met de plannen van EBS. Indien evenwel het beoogde herstel van de oude bus route van bus 103 Monnickendam - Purmerend en van de stadslijn Purmer Zuid niet door kunnen gaan, adviseert de RAR samenwerking met de Stadsregio en het Hoogheemraadschap voor een financiële bijdrage.

Ook op de plannen van Connexxion voor de Zaanstreek heeft de RAR weinig op- of aanmerkingen. Wel zou de RAR graag in de loop van het jaar 2016 geïnformeerd worden of de wijzigingen meer reizigers hebben opgeleverd, en ook wat het resultaat is van de proef met de snellere zomerlijn naar en van de Zaanse Schans.

Het plan van Connexxion Amstelland & Meerlanden laat diverse wijzigingen zien. De RAR heeft deze wijzigingsvoorstellen en de reacties van reizigers daarop goed bestudeerd, en kan in grote lijnen instemmen met het vervoersplan voor 2016.

Tijdens werkzaamheden aan het Leidseplein pleit de RAR ervoor om zo lang mogelijk de busroute via de Marnixstraat te handhaven.

In samenwerking tussen Connexxion, GVB en de Stadsregio is een parallelliteitsplan Nieuw-West opgesteld om gezamenlijke routes beter te benutten. Dit betekent het opheffen van lijn 192 en 195, het wijzigen/verleggen van bus 145, anderzijds het vermeerderen van de frequentie van GVB bus 69 en van Connexxion bus 145. Na analyse en bestudering van dit plan en de reacties van reizigers daarop kan de RAR hiermee instemmen. Extra aandacht wordt gevraagd voor de verbetering van de sociale veiligheid van station Lelylaan, omdat dit belangrijker wordt als overstapstation.

Op de vervoersplannen van het GVB heeft de RAR nog wel enige punten van kritiek. Vooral met het schrappen van minder drukke lijnen en het opheffen van haltes heeft de RAR veel moeite. Gevraagd wordt te kijken naar alternatieven.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de buslijnen Daalwijkdreef en Bergwijkdreef i.v.m. de scholenontwikkeling rond Diemen-Zuid en de nieuw te bouwen woonwijk Holland Park.

Met het toekomstig integreren van buslijnen van GVB, Connexxion en EBS adviseert de RAR ook integratie van elkaars "eigen" vervoerbewijzen en een gelijk kilometertarief.

In het algemeen verwacht de RAR dat de vervoerbedrijven hun plannen voor 2016 zullen publiceren en de reizigers goed informeren over de reden van de wijzigingen en de positieve en negatieve effecten daarvan.

Lees meer op de site van de Reizigers Adviesraad:

Advies vervoerplan 2016 EBS Waterland

Advies vervoerplan 2016 Connexxion Zaanstreek

Advies vervoerplan 2016 Connexxion Amstelland & Meerlanden

Advies vervoerplan 2016 GVB Amsterdam

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT