Grote foto met reizigers

Menu


Reactie op Zuidasdok

Rover heeft op 20 oktober 2013 een inspraakreactie gegeven op het voornemen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om een Project Milieu Effect Rapportage op te stellen voor het Zuidasdok. Daarbij vraagt Rover aandacht voor de plaats van het openbaar vervoer (en de reizigers) in het Zuidasdok. Bovendien wijst Rover op een reeks onjuiste, ongefundeerde of ontbrekende uitgangspunten bij het opstellen van de ProjectMER.

 • beoordeling transfercapaciteit/openbaar vervoernetwerk: 50.000 in/uitstappers verdwenen?

Rover mist in het MER Hoofdrapport in de prognose van het aantal overstapbewegingen het aantal van 197.000 in/uitstappers per werkdag welke verwacht wordt indien de Noord/Zuidlijn eindigt bij het station Zuid en er overgestapt dient te worden op de hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen.

De huidige prognose gaat uit van een doorgaande metroverbinding welke uitkomt op een aantal van 147.000 in/uitstappers zonder rekening te houden met de toekomstige HOV-tramverbinding naar Amstelveen. Rover wil graag een betere beoordeling van de toekomstige kwaliteit van het OV-netwerk bij het ontwerp MER Zuidasdok.

 • Transparantie over gehanteerde uitgangspunten, integrale verkeer- en vervoersanalyse.

De uitgangspunten van een verkeersmodel, waarbij is uitgegaan van toekomstig rekening-rijden plus een lager aantal arbeidsplaatsen per m2 dan gepland, lijken momenteel niet reëel. Dit leidt tot een te lage inschatting van het gebruik van het onderliggend wegennet, met name van de kruising De Boelelaan – Buitenveldertselaan die tevens van groot belang is voor de afwikkeling van het tram- en busverkeer.

Rover wil duidelijkheid over welke doorslaggevende uitgangspunten vermeld worden bij het ontwerp MER Zuidasdok, en Rover wil dat de toekomstige verkeers- en vervoerssituatie opnieuw doorberekend worden met uitgangspunten die momenteel reëel worden geacht.

 • Transparantie over de input in de verkeer en vervoermodellen van het toekomstig tram- en busnetwerk.

Momenteel is er grote onduidelijkheid over toekomstige bus-en tramverbindimgen, er is hierover nog geen planvorming.

Rover wil duidelijkheid over van welke tram- en busnetten de vervoerswaarde berekend wordt en wil een besluitvorming zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

 • Plausibiliteit uitkomsten verkeerstudie onderliggend wegennet.

De verwachte geringe groei van het autoverkeer op het lokale wegennet dank zij afdoende parkeerbeleid en openbaar vervoer vindt Rover verre van realistisch (hoofdwegennet 17 % groei, onderliggend wegennet 0-4% groei).

Rover wil dat de berekeningen in de projectMER overgedaan worden en dat er verklaarbare uitkomsten komen voor het wegennet rondom de Zuidas.

 • Aandachtspunten voor de planuitwerking

Rover wil duidelijkheid over de keuze van de vervoersvarianten en een technische onderbouwing van een eventuele keuze voor een verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen.

Rover wil een duidelijke invulling van het plangebied Buitenveldertselaan waarbij rekening wordt gehouden met de ontsluiting van het busstation aan de oostzijde van de Minerva-as en het niet onmogelijk maken van de verlenging van de Noord/Zuidlijn richting V.U

Rover wil gedetailleerde onderzoek naar de loopstromen in en rond de OV terminal (o.a. naar de V.U.) zodat deze als bijlage bij de projectMER toegevoegd kan worden. Loopstroomonderzoeken zijn van groot belang voor de beoordeling van de transferkwaliteit en capaciteit van de (toekomstige) OV terminal Amsterdam Zuid.

Rover wil dat de interne veiligheid van het station getest wordt zodat bij een calamiteit een snelle evacuatie van de grote aantallen reizigers uit het station en van de perrons mogelijk is.

Rover vraagt aandacht en oplossingen voor de te verwachten grote aantallen reizigers welke noodgedwongen de in-/uitgang bij de Parnassusweg zullen gaan gebruiken bij de opheffing van de metrolijn 51. Deze looproute wordt nu al door veel reizigers gebruikt richting V.U. via de oversteekplaats van tram 5. Rover verwacht daardoor meer verkeersproblemen en verkeersongelukken.

Rover wil dat de huidige besluitvorming over de Amstelveenlijn opgenomen wordt in het projectMER. Zoals de huidige tram 5, de hoogwaardige tramverbinding Westwijk - station Amsterdam Zuid, en een metro tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Amstel.

Rover vraagt aandacht voor de fasering van alle projectonderdelen/bouwwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor de ombouw van de huidige Amstelveenlijn naar de HOV-tram Amstelveen. Dit in verband voor de gevolgen van de bereikbaarheid van Amsterdam-Zuid en Amstelveen Noord.

Rover wil betrokken blijven bij het verdere verloop van het planproces MER Zuidasdok.


 

De volledige tekst kunt u hier lezen. De reactie is opgesteld door de beide Rover afdelingen Rover afdeling Amstelland en Meerlanden en Rover afdeling Regio Amsterdam gezamenlijk.

[dit artikel is op 4 december 2013 aanzienlijk uitgebreid]

Opheffing lijn 25

Tramlijn 25 VictoriepleinOp 14 mei 2013 heeft Rover Regio Amsterdam een oproep gedaan aan het Stadseel Zuid, het Wijkcentrum de Pijp en het Wijkcentrum Rivierenbuurt om zich in te zetten voor behoud van tramlijn 25. Op dat moment was er nog geen besluit genomen over het voornemen van Stadsregio Amsterdam en GVB om deze lijn per 15 december 2013 op te heffen. Helaas is de opheffing bij besluit van 4 juli 2013 definitief geworden.

De tekst van de brief van Rover luidt als volgt:

Zoals u inmiddels wellicht bekend is heeft GVB plannen om tramlijn 25 met ingang van de jaardienstregeling 2014 (ingaande 15 december 2013) op te heffen.

Het teruglopend aantal passagiers is daarbij uitgangspunt volgens GVB. Wij zijn echter van mening dat deze teruggang is ontstaan door het in 2003 verleggen van de route van deze lijn via de Van Woustraat en het verlagen van de frequentie in 2006. Dit heeft geleid tot een neerwaartse spiraal.
De tijdelijke verlegging via de Van Woustraat die slechts twee jaar zou duren in verband met de aanleg van het metrostation Ceintuurbaan voor de Noord/Zuidlijn is echter fiks uitgelopen en hiervan mogen de reizigers in de Rivierenbuurt niet de dupe worden.

Wij stellen dan ook voor lijn 25 te verleggen via de Ceintuurbaan, het Museumplein en de Albert Cuijpstraat. Hiermee wordt de route aantrekkelijker omdat via het Museumkwartier wordt gereden en ook de Albert Cuijpmarkt beter wordt ontsloten. Uiteraard zijn tegen de opheffing van deze belangrijke verbinding van de Rivierenbuurt naar het centrum en het Centraal Station. Uiteraard moet dan de frequentie worden opgevoerd tot een 10-minutendienst.

Wij hopen dat ook u wilt opkomen voor de belangen van de Rivierenbuurt en bij zowel GVB als Stadsregio Amsterdam wilt pleiten voor handhaven van lijn 25.

Nagekomen opmerking: Er loopt sinds 9 juli 2013, en vermoedelijk tot 13 oktober 2013, nog een petitie van Red Amsterdam en Vereniging Ons Zuid op petities.nl.

Standpunt over Amstelveenlijn

Per brief d.d. 27 februari 2013 aan de regioraad van de Stadsregio Amsterdam hebben Rover afdeling Regio Amsterdam en Rover afdeling Amstelland en Meerlanden gezamenlijk opgeroepen de voorgenomen coupure in de Amstelveenlijn achterwege te laten. Helaas heeft dit niet mogen baten; de regioraad heeft de plannen goedgekeurd. Op de website van de Amstelveenlijn zijn de plannen te raadplegen en is na te lezen welke besluiten er genomen zijn.


De inhoud van bovengenoemde brief luidt als volgt:

 

Geachte leden van de regioraad,

betreft punt 8 regioraad vergadering 12 maart 2013

In de afgelopen periode is in de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen richting regioraad positief geadviseerd over:

 • degradatie van de sneltram 51 tussen Amstelveen Zuid en Amsterdam CS tot een losliggende tramlijn tussen Amstelveen Zuid en station Amsterdam Zuid.
 • handhaving van de bestaande lijn 5.
 • metrobediening op het afgekapte deel van lijn 51 door een nieuwe metrolijn die in elk geval de verbinding tussen station Zuid en station Amstel biedt.

Met andere woorden sneltram 51 wordt in twee delen gesplitst daar waar nu sprake is van een doorgaande verbinding tussen Amstelveen Zuid en Amsterdam CS via de metro oostlijn. Gevolg extra overstappen voor passagiers en extra loop- , wacht-, en reistijd.

Het verbreken van de rechtstreekse verbinding wordt veroorzaakt door de besluitvorming in het Zuidas project (het omklappen van de metrohaltes van de oost- naar de westzijde van het station) die bij de besluitvorming over de Amstelveenlijn als onaantastbaar is gepresenteerd.

Gevolg: Voor 100.000 inwoners van de Zuidlob van Amsterdam verdwijnt de directe aansluiting op het metronet. Een grotere stap achteruit is de afgelopen decennia in het openbaar vervoer niet gezet.

De negatieve gevolgen van het verbreken van de rechtstreeks verbinding wordt in de zogenaamde voorkeursvariant gecompenseerd door:

 • haltes opheffen met als optisch effect rijtijdwinst voor de voertuigen maar door de langere loopafstanden reistijdtoename voor de gebruikers.
 • 3 ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen dat daar net als Buitenveldert niet op berekend is.
 • het verlagen van de vloerhoogte van alle overblijvende haltes tussen Amstelveen Zuid en station Zuid.

Kosten: 300 miljoen euro wordt verspild aan het wegpoetsen van de negatieve reistijdgevolgen van het doorknippen van de rechtstreekse aansluiting van Amstelveen op het metronet.

Een historische vergissing die u als raad wordt aangeboden als een hoogwaardig systeem terwijl dat nu bestaat en wordt afgebroken! Extra schrijnend accent: het nieuwe trammaterieel naar Amstelveen Zuid krijgt circa de helft van de reizigerscapaciteit van de huidige gekoppelde stellen op lijn 51.

Al met al is hier in een tijd van grote bezuinigingen sprake van een staaltje ongeremd verspillen van gemeenschapsgeld dat zijn weerga niet kent.

Wij verzoeken u :

 • de besluitvorming voor de Amstelveenlijn op te schorten en de raadsvoordracht in te trekken;
 • de huidige lijnvoering (5, 51) te handhaven;
 • de gemeenten en het DB va de stadsregio te verzoeken om met andere plannen voor Buitenveldert en Amstelveen te komen (en reizigersorganisaties er vanaf het begin bij te betrekken).

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT