Grote foto met reizigers

Menu


Zienswijze Rover Regio Amsterdam op diverse plannen Zuidas

Naast mondeling (inspreken) heeft Rover Regio Amsterdam ook schriftelijk gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan, het Ontwerp Tracé-Besluit (OTB) en het Milieu Effect Rapport (MER) Zuidasdok.

In het algemeen zet Rover diverse vraagtekens bij de keuze van verschillende plangebieden, de prognoses betreffende de te verwachten aantallen passagiers, de betrouwbaarheid van diverse besluiten en de verkeersveiligheid van bus, tram en reizigers.

Besluitvorming over de Buitenveldertselaan is volgens Rover ondoorzichtig omdat het stukje Buitenveldertselaan/Parnassusweg tussen de Schönberglaan en de halte VU wél in het plangebied van de MER valt maar niét in het ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok.

Juist voor dit stukje weg zijn ingrijpende plannen gemaakt en besluiten genomen, die de verkeersveiligheid van de reizigers en de doorstroming van het OV en vooral van de nieuwe Amstelveen-sneltram nadelig zullen beïnvloeden. Deze tramlijn zou volgens het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier ondergronds aangelegd worden; nu wordt er uitgegaan van een gecombineerde tram/busbaan. Het afwijken – zonder democratisch gecontroleerde besluitvorming – van dit eerdere besluit vindt Rover onacceptabel.

De prognoses van de te verwachten aantallen passagiers zijn binnen ongeveer 3 jaar met tientallen procenten bijgesteld. Terwijl er op grond van prognoses uit 2012 wel degelijk diverse besluiten zijn genomen over de inrichting van de OV terminal. Daar de prognoses zijn bijgesteld kan Rover niets anders concluderen dan dat eerdere besluiten op drijfzand zijn gebaseerd; Rover verwacht daarover de nodige tekst en uitleg.

De verkeersveiligheid wordt volgens Rover door de nieuwe plannen aangaande de Buitenveldertselaan en Parnassusweg nadelig beïnvloed. Het verbreden van de Parnassusweg, extra bussen en meerdere trams op de huidige trambaan, de extra kruising Mahlerlaan/Buitenveldertselaan en de extra kruising bij Parnassusweg/Thijs Vermeulenpad zorgen voor een onveilige verkeerssituatie, vooral voor diegenen die lopend vanaf station Zuid richting VU gaan of omgekeerd.

Indien de doelstelling is om van het station Amsterdam Zuid een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt te realiseren, dan kan er volgens Rover geen sprake zijn van tramhaltes ten zuiden van het spoortracé en een busstation ten noorden van het spoortracé, op een onderlinge loopafstand van 400 m, en verbonden met een nieuw te bouwen passagierstunnel die enkel toegankelijk wordt met in- en uitcheckpoortjes.

Zoals eerder vermeld wil Rover regio Amsterdam een gecombineerd tram- en busstation aan de zuidzijde van de OV-terminal (de huidige Minervapassage), waarbij het busstation aan de oostzijde van de Minervapassage ligt, met aan- en afrijden via de Beethovenstraat. Het tramstation komt zoals gepland aan de Schönberglaan ten westen van de Minervapassage.

Een gecombineerde tram- en busbaan op de Buitenveldertselaan is dan niet meer nodig. De nieuwe Amstelveen-sneltram en tram 5 krijgen dan ruim baan. Voor een veilige looproute richting VU en de rechtbank Amsterdam zou dan gekozen kunnen worden voor een looppad in het verlengde van de treinperrons, met nieuwe stijgpunten aan de westzijde van de Parnassusweg.

De overstap van trein, tram en bus wordt dan comfortabel, sociaal veilig en verkeersveilig.

Meer argumenten en voordelen aangaande een gecombineerd tram-busstation zijn te lezen in onze zienswijze OTB/MER Zuidasdok.

Ondergraaft METRO tram en bus?

Sinds 2003 ligt een strook Amsterdam overhoop vanwege de bouw van de Noord/Zuidlijn. De Noord/Zuidlijn wordt een nieuwe metrolijn in Amsterdam die Amsterdam Noord gaat verbinden met Amsterdam Zuid. De lijn krijgt voor het moment 8 haltes: Buikslotermeerplein, J. van Hasseltweg, Amsterdam Centraal, Rokin, Vijzelgracht, Ceintuurbaan, Rai/Europaplein, en Amsterdam Zuid/WTC. De lijn zou oorspronkelijk een regionale lijn worden middels doortrekking naar o.a. Amstelveen en Schiphol, maar wegens geldgebrek gaat dit niet door. Amsterdam krijgt hiermee een grofmazige metrolijn met een beperkt aantal haltes; het aantal passagiers dat er gebruik van zal maken is nog onzeker.

Het was en is te verwachten dat het overige openbaar vervoer door de komst van deze nieuwe metro aangepast zal worden. Echter wat de plannenmakers onlangs hebben gepresenteerd schiet wel heel erg door: Er moeten volgens deze plannen bus- en tramlijnen opgeheven worden om de Noord/Zuidlijn te vullen met passagiers uit die lijnen. Het voorstel heet de Lijnennetvisie 2018 en behelst: Opheffen van 2 à 3 tramlijnen. Lagere frequenties bijv. in de Leidsestraat en Vijzelstraat. Opheffen van alle stadsbussen tussen CS en Amsterdam-Noord; in plaats daarvan aantakken op de Noord/Zuidlijn binnen Noord. Inkorten van ongeveer 50% van de streeklijnen uit het zuiden, door te eindigen op station Amsterdam Zuid. Inkorten van de buslijn 145 vanuit Haarlemmermeer tot station Lelylaan. Inkorten van de Zaanlijnen tot metrostations in Amsterdam Noord. Slechts enkele streeklijnen behouden hun directe verbinding met de stad. Onbekend is nog de toekomstige functie van het nieuwe busstation IJzijde.

Op dit plan is al veel kritiek uitgeoefend; ook Rover Regio Amsterdam en de Reizigers Advies Raad (RAR) hebben hun mening hierover laten horen.

De RAR mist in haar advies vooral de aansluiting van de plannen op de wensen van de reizigers, en een duidelijke motivatie voor de vele wijzigingen in het Openbaar vervoer in en om Amsterdam. Ondanks de bezuinigingen op de exploitatiebudgetten mag dit niet ten koste gaan van de reiziger en van de bereikbaarheid van de stad, en zeker geen negatieve gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in die stadsdelen waar de Noord/Zuidlijn niet rijdt.

Het Genmod-model dat gebruikt is om wijzigingen getalsmatig te ondersteunen gaat uit van van een middagspits van maandag t/m vrijdag terwijl in werkelijkheid het Amsterdamse vervoer de gehele dag spitsuur kent. Daarnaast is het Genmod-model verouderd en kan geen basis zijn voor verantwoorde besluitvorming. De RAR adviseert dan ook eerst een gedegen onderzoek (door een onafhankelijk adviesbureau) naar reisgedrag en wensen van de reiziger. Daarnaast een overgangsjaar voordat de wijzingen doorgevoerd worden.

Rover Regio Amsterdam heeft zelf ook een inspraakreactie op deze Lijnennetvisie gegeven. Rover deelt de kritiek uit de RAR op het Genmodmodel en wil een beter onderzoek naar alle verplaatsingen, ook buiten de spitsuren wanneer herkomst en bestemmingen anders zijn dan in de spits. Rover richt zich vooral op het reisongemak, het (extra) overstappen wat veel tijdsverlies oplevert, en de grotere loopafstanden zowel tussen metro/tram/bus als de stijg- en daal-afstanden die een comfortabele en snelle overstap verhinderen. De in de Lijnennetvisie 2018 voorgestelde wijzigingen laten de mensen te vaak overstappen op een korte afstand. De in dit verband voorgenomen lagere tramfrequenties in de Leidsestraat wijst Rover af omdat immers de Noord/Zuidlijn niet rijdt dit gebied, en de reiziger geen omweg gaat kiezen waar een directe verbinding voorhanden is. Tenslotte vindt Rover dat de exploitatiekosten van het OV geen sluitpost mogen zijn binnen het door het Rijk verstrekte budget.

Ook aanbevolen: het artikel in OV Magazine.

Rover Regio Amsterdam tegen de “molenwiek” Leidseplein

Het Projectbureau Leidseplein heeft in 2012/2013 een plan ontworpen voor vernieuwing van het Leidseplein. Tijdens de inspraakperiode over het Voorlopig Ontwerp Leidseplein (juni t/m september 2013) heeft de Stadsregio Amsterdam een voorstel ingediend voor een alternatieve halteligging voor de tramhaltes (de z.g. “molenwiek”). Dit voorstel wordt gekoppeld aan de komst van de Noord/Zuidlijn en nog onbekende nieuwe tramroutes. In het voorjaar 2014 heeft de stadsdeelraad Centrum en de gemeenteraad Amsterdam dit plan vastgesteld als Definitief Ontwerp Leidseplein.

De “molenwiek” houdt in dat er in elke windrichting na de kruising Marnixstraat/Leidseplein/Kleine Gartmanplantsoen één enkele tramhalte komt:

 1. Halte voor de Balie, tramverkeer oostelijke richting (bestaand)

 2. Halte bij terrassenplein, tramverkeer noordelijke richting (bestaand)

 3. Halte in de Marnixstraat, tramverkeer westelijke richting (nieuw)

 4. Halte op de Leidsebrug, tramverkeer zuidelijke richting (nieuw

Leidseplein noordzijde

Het plan houdt ook in dat de dagbussen niet meer in de buurt van het Leidseplein komen; zij zullen over de Stadshouderskade moeten gaan rijden.

Leidseplein zuidzijde

Rover Regio Amsterdam vindt de “molenwiek” een reizigersonvriendelijk plan dat de passagiers dwingt lange stukken te lopen bij het overstappen maar ook bij in- of uitstappen. rezigers zijn daardoor meer reistijd kwijt. Terwijl het GVB niets liever wil dan de passagiers sneller te vervoeren om zo een kortere reistijd aan te bieden.

Lees meer: Rover standpunt haltes Leidseplein

 

Ontwikkeling Zuidas en station Amsterdam Zuid

Momenteel vinden er in Amsterdam diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van openbaar vervoer. Niet alleen in uitvoering (Noordzuidlijn) maar ook in planvorming.

Een lang lopend traject is de Zuidas waar een nieuw OV-knoop zal moeten verrijzen, waar meer woon-werk en verblijfsgebied gecreëerd zal worden door middel van de vorming van een zg. Dok.

Dat wil zeggen dat de A-10 zuid ondergronds gaat en de sporen bovengronds blijven.

Werkgroepleden van de Rovergroep Regio Amsterdam volgen de ontwikkeling van deze plannen nauwgezet en geven hun visie op de ontstane ideeën over de Zuidas en hoe de diverse OV-vervoerssystemen voor de reizigers het best met elkaar gecombineerd kunnen worden in één overzichtelijk, compacte OV-knooppunt met korte en duidelijke overstapfuncties.

Want niet alleen treinen van en naar Schiphol komen langs het nieuw te bouwen station Amsterdam Zuid, maar ook de Noordzuidlijn, de metroringlijn 50, metro 51 en de sneltram naar Amstelveen zullen daar hun halte krijgen. Daarnaast zullen er tramlijn 5, streek- en stadsbussen ook hun passagiers laten in-uit en overstappen. Je zou dan kunnen gaan spreken over één grote overstapmachine die volgens Rover wel aan diverse eisen moet voldoen willen reizigers inderdaad optimaal profiteren van het openbaar vervoer aanbod wat het station Amsterdan Zuid straks te bieden heeft.

Omdat er volgens Rover in het verslag van de bijeenkomst Zuidas-sessie weinig terug te vinden was over de standpunten van Rover Regio Amsterdam, heeft de groep besloten onze visie nogmaals onder de aandacht te brengen van de dienst Zuidas.

 

Advies Parnassuspassage

Station Zuid Strawinsky-zijdeMet de plannen voor het bouwen van een voorgestelde Parnassuspassage ter uitbreiding van het station Amsterdam Zuid, in samenhang met het realiseren van het Zuidasdok, kan Rover akkoord gaan, mits deze passage ook voorzien wordt van diverse voorzieningen t.b.v. de reiziger.

Rover kan niet instemmen met een busstation aan de noordzijde van deze nieuw te bouwen passage (bij het Atriumgebouw): De diverse in- en uitstappunten van het openbaar vervoer zouden dan zo ver uit elkaar komen te liggen dat er dan er geen sprake is van efficiënt overstappen. Bovendien kan het busstation in de avond en nacht door de afgelegen plek als sociaal onveilig ervaren worden.

Rover pleit daarentegen voor een compacte OV-terminal met korte loopafstanden voor tram en bus rond de Minerva-as (het huidige Zuidplein, het Gustav Mahlerplein, plus de toekomstige beschikbare ruimte op het dak van de A10). Deze Minerva-as is het centrale gedeelte van het station, waar de meeste reizigers gebruik van zullen maken.

Rover stelt voor: het busstation aan (zuid)oostzijde van de Minerva-as en de tramhaltes aan de (zuid)westzijde van de Minerva-as.

Rover stelt voor om het busstation ten oosten van de Minerva-as te plaatsen (richting Beethovenstraat) te plaatsen, want:

 • dit is verkeerstechnisch veel logischer

 • de meeste bussen rijden al via de Beethovenstraat

 • de bussen hoeven in de toekomst de Hoogwaardige Tramverbinding (HTV) naar Amstelveen niet te kruisen

 • de doorgaande autoroute Buitenveldertselaan/Parnassusweg en het busverkeer hinderen elkaar niet.

Rover stelt voor om de tramhaltes aan de (zuid)westzijde van de Minerva-as (richting Arnold Schönberglaan) te plaatsen, want:

 • de kerende trams van de Amstelveenlijn blijven westelijk van de reizigers-stromen, en hinderen zo niet de overstekende reizigers.

Aangaande de looproutes stelt Rover voor:

 • de trappen vanaf de perrons naar de Buitenveldertselaan/Parnassusweg te handhaven t.b.v. fietsenstalling, kiss-and-ride e.d.

 • een veilige looproute van station Amsterdam Zuid naar het VU-gebied te creëren via te bouwen lichte loopbruggen, in het verlengde van de perrons, over de Buitenveldertselaan/Parnassusweg heen.

Deze adviesvoorstellen, die op 27 januari 2014 bij de gemeenteraad van Amsterdam zijn ingediend, zullen volgens Rover resulteren in een compacte OV-terminal, die aansluit bij de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken betreffende de grote reizigers-stroom, waarbij veilige looproutes gegarandeerd zijn.

Station Zuid Mahler-zijde

N.b. De foto's van zijn de bestaande tunnel onder het station door.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT